MENU

Generalforsamling 2024

Vi glæder os til at se foreningens medlemmer til Organdonation - ja tak's Generalforsamling lørdag 13. april 2024.

Som medlem af patientforeningen Organdonation – ja tak! kan du deltage online i foreningens årlige Generalforsamling, som afholdes lørdag 13. april 2023, fra kl. 13.00 – 14.00.

Dagsorden

1. Velkommen
2. Valg af dirigent, referent og stemmetæller
3. Bestyrelsens beretning om foreningens arbejde i det forgangne år
4. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse
   
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
Der afholdes valg til bestyrelsen hvert år. Bestyrelsens medlemmer sidder i perioder på 2 år. Herunder ses alle bestyrelsens medlemmer.
   
  Bestyrelsesmedlemmer som ikke er på valg
 Anita Lindgreen Bogh
 Britt Bager
Dorte Mathiasen
Lasse Heidelbach
Per Wittenhagen
   
  Bestyrelsesmedlemmer som er på valg
Bettina Bruun-Jensen (Ønsker genvalg)
Mads Peter Veiby (Ønsker genvalg)
   
  Nye kandidater på valg
• Ingen kandidater på valg
   
6.  Valg af revisor
7.  Godkendelse af kontingent
8.  Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmer
9.  Eventuelt

Tilmelding

Du tilmelder dig Generalforsamlingen ved at sende en mail til sekretariatet på mail@organdonation-ja-tak.dk. Sidste frist for tilmelding er søndag 31. marts 2024.

I mailen bedes du oplyse:
Dit fulde navn
Adresse
Telefonnummer
E-mailadresse

Få dage før, Generalforsamlingen finder sted, modtager du en e-mail med et link som du skal klikke på for at deltage i mødet.

Mødet bliver afholdt online via mødeplatformen Zoom. Deltager du i mødet via din tablet eller smartphone, kan du med fordel hente appen Zoom på forhånd og deltage i mødet via appen.

Du kan downloade “Zoom – One Platform to Connect” til dit appel device her i App Store eller til Andriod her via Google Play. Deltager du i mødet via din computer, så kan du se denne vejledning som viser, hvordan du deltager i et Zoom møde.

Det er en god idé, at du tilslutter dig mødet 2-3 minutter før mødet starter. Her vil du komme i “kø” og automatisk blive lukket ind i mødet, når det går i gang.

Forslag fra medlemmerne skal sendes på e-mail til sekretariatet mail@organdonation-ja-tak.dk senest søndag 31. marts 2024.

Såfremt forslag til vedtægtsændringer skal behandles på Generalforsamlingen, skal forslagets væsentligste indhold angives i indkaldelsen. Forslag til vedtægtsændringer vedtages, hvis 2/3 af stemmerne er for forslaget.

Alle øvrige forslag vedtages ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed, er formandens stemme afgørende.

De fremsatte forslag, som skal til afstemning på Generalforsamlingen er listet nederst på siden.

Mødeberettiget på Generalforsamlingen er alle medlemmer, der har betalt kontingent. Stemmeberettiget på Generalforsamlingen er alle fremmødte medlemmer, der har betalt kontingent og som har været medlem af foreningen i mere end 3 måneder regnet fra tidspunktet for Generalforsamlingens afholdelse. Hvert medlemskab har én stemme. Der kan ikke mødes ved fuldmagt.

Årsrapporten for 2024 er under udarbejdelse hos vores revisor og den bliver lagt på hjemmesiden, så snart den er færdig sammen med årsberetningen. Du finder patientforeningens årsberetning og regnskab her.

Patientforeningens overordnede ledelse forestås af bestyrelsen, som består af 8 medlemmer. Du kan møde bestyrelsen her eller læse mere om Organdonation – ja tak! i foreningens vedtægter.

Forslag til Generalforsamlingen

Her kan du læse de indkomne forslag fra bestyrelsen og medlemmer, som skal til afstemning på Generalforsamlingen.

Forslag til vedtægtsændringer

Der er ikke fremsat forslag om tilføjelser til eller ændringer af foreningens vedtægter.

Øvrige forslag

Der er ikke fremsat øvrige forslag.
   

Forslag til Generalforsamlingen

Her kan du læse de indkomne forslag fra bestyrelsen og medlemmer, som skal til afstemning på Generalforsamlingen.

Forslag til vedtægtsændringer

Der er fremsat flere forslag om tilføjelser til eller ændringer af vedtægterne. Du kan se forslagene herunder…

§ 2.2: Forslag om at “Formodet samtykke” slettes.
   
§ 3.4: Under “Bestyrelsen/Valg og genvalg” – forslag om at tilføje dette ekstra afsnit: “Hvis mere end halvdelen, af bestyrelsen er på valg kan bestyrelsens formand vælge at udskyde valget, på enkeltstående bestyrelsesmedlemmer, til næste års Generalforsamling. Dette for at sikre en naturlig til-/afgang i bestyrelsen. Udskydelse af valget kræver accept fra det enkeltstående bestyrelsesmedlem.”
   
§ 5: Kontingent: Forslag til opdatering og forkortes af teksten til: “Kontingentet fastsættes og godkendes på den årlige ordinære Generalforsamling.”
   
§ 7.2: Under “Bestyrelsen/sammensætning” – forslag til reduktion af bestyrelsens størrelse samt opdatering og forkortes af teksten til: “Bestyrelsen, der vælges af Generalforsamlingen jf. § 6.7, består af 3-7 medlemmer.”
   

Du kan se forslaget til de reviderede vedtægter her…

Alle rettelser og tilføjelser er markeret med GRØN tekst, imens RØD tekst betyder, at teksten eller afsnittet slettes.

Øvrige forslag

Der er ikke fremsat øvrige forslag.